ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Szépségvilág.eu shopba történő regisztrációval elfogadja jelenleg hatályos Általános Szerződési Feltételeinket, valamint az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunkat is. Ezen szabályzat a bekért adatok védelméről és kezeléséről, valamint a hírlevelek működéséről szól.

Az időközben megváltozott adatokból fakadó sikertelen kézbesítések miatt a web shop üzemeltetője nem vállal felelősséget, így a személyes adatokban bekövetkezett változásokat a Vásárlónak kötelessége jeleznie Az info@szepsegvilag.eu email címen! Az általunk kezelt adatbázis frissen tartása ezen a ponton a Vásárlóink felelőssége is. Épp ezért, a regisztrációs adatok bármikor változtathatóak és helyesbíthetőek bejelentkezés után a „Fiókom” menüpont alatt.

FOGALMAK

Szolgáltató: jelen weboldal üzemeltetője, mint Adatkezelő, a Levy-Net Kft.

Érintett: jelen weboldal látogatói, felhasználói, akik személyes adataik kezelésével kapcsolatban azokról rendelkezhetnek.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Álnevesítés:  a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

ADATKEZELŐ ADATAI

Szolgáltató neve: LEVY-NET Kft.

Szolgáltató székhelye: 2225 Üllő, Pelle István utca 1.

Szolgáltató e-mail címe: info@szepsegvilag.eu

Szolgáltató telefonszáma:  +36 20 776 0600, +36 20 467 7707

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, elérhetősége: (TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI)

ADATKEZELÉSEK

A weboldal üzemeltetője, mint Adatkezelő az általa kezelt adatok jogszabályi háttereként megfogalmazott Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679. számú Rendelet – röviden GDPR) előírásai alapján az alábbi adatkezeléseket végzi weboldalán:

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja

Az Érintett által e-mail-en, telefonon, vagy a weboldalon keresztül kezdeményezett megkeresések kezelése, válaszadás, intézkedés.

Kezelt adatok köre

Az Érintett által a Kapcsolatfelvétel során megadott adatok (pl. név, e-mail cím, telefonszám).

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel lezárásáig.

Regisztráció

Az adatkezelés célja

Az Érintett felhasználói élményének javítása azáltal, hogy ismételt megrendelésekor a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat nem kell újra megadnia, valamint korábbi megrendeléseit megtekintheti.

Kezelt adatok köre

Az Érintett által a Regisztráció során megadott adatok (név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, valamint foglalkozás/regisztráció jellege).

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Megrendelések feldolgozása

Az adatkezelés célja

Az Érintett megrendelésével és annak Szolgáltató általi elfogadásával létrejövő szerződés jogszerű teljesítése

Kezelt adatok köre

Az Érintett által a Megrendelés során rögzített adatok (név, e-mail cím, telefonszám, terméknevek, jellemzők, megrendelés száma, dátuma).

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama

A megrendelt termékekhez tartozó jótállásos, szavatossági jogok érvényességének határidejéig (terméktől függően 1 vagy 2 év).

Megrendelések teljesítése

Az adatkezelés célja

Az Érintett rendelésével, és annak Szolgáltató általi elfogadásával létrejövő szerződés jogszerű teljesítése.

Kezelt adatok köre

Az Érintett által a rendeléskor megadott, a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám).

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama

A megrendelés teljesítéséig.

Számlázás

Az adatkezelés célja

Szolgáltató törvényi kötelezettségének való megfelelés.

Kezelt adatok köre

Az Érintett által rendeléskor megadott számlázási adatok (név, cím), valamint az Érintett megrendelésében szereplő tételek.

Az adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése (kötelező számlakibocsájtás), valamint  az számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése (bizonylat megőrzés)

Az adatkezelés időtartama

Számla kiállításától számított 8 év

Panaszkezelés

Az adatkezelés célja

Az Érintett által benyújtott panaszok érdemi vizsgálata, elbírálása, kezelése.

Kezelt adatok köre

Az Érintett által a Panasz során megadott adatok (név, e-mail cím, telefonszám, rendelés száma, dátuma).

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

A Panasz rendezéséig, az esetleges jogi következmények lezárulásáig, vagy a panasz kapcsán érintett jogszabályok által meghatározott időtartamig, de legalább az 1997. évi CLV. törvény (Fogyasztóvédelmi törvény) 17/A§ által meghatározott időtartamig: 5 évig)

Hírlevél feliratkozás

Az adatkezelés célja

Az Érintett tájékoztatása a Szolgáltató termékajánlatairól, akcióiról, működésével kapcsolatos információkról e-mail-en küldött, rendszeres vagy időszakos hírlevél formájában.

Kezelt adatok köre

Az Érintett által a Regisztráció során megadott adatok (név, e-mail cím).

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Visszavonásig, az Érintett hírlevélről történő leiratkozásáig.

Érintett leiratkozási szándékát jelezheti e-mail-en, vagy a hírlevelek végén található leiratkozó linkre kattintva. Szolgáltató köteles a leiratkozási szándékot haladéktalanul elfogadni, és Érintettet a hírlevél listáról törölni.

Lead gyűjtés

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató feliratkozókat érdeklődőket gyűjt annak érdekében, hogy a feliratkozást követően Érintetteknek információkat, tájékoztatókat, ajánlatokat küldjön e-mail-en, vagy telefonos megkereséseket alkalmazzon.

Kezelt adatok köre

Az Érintettek neve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Visszavonásig, az Érintett törlési kérelméig.

Érintett leiratkozási szándékát jelezheti e-mail-en vagy telefonon. Szolgáltató köteles a leiratkozási szándékot haladéktalanul elfogadni, és Érintettet a hírlevél listáról törölni.

COOKIE-K (SÜTIK) ÉS STATISZTIKAI ADATOK

A Szépségvilág.eu webáruház üzemeltetése, működtetése során, valamint az ezekhez kapcsolódó történések elemzéséhez, az oldal működésének javítása céljából, továbbá a Felhasználók jobb kiszolgálásának érdekében weboldalán Cookie-kat (magyarul Sütiket) alkalmaz. A Sütik alkalmazása során Érintettek különböző adatainak kezelésére kerülhet sor sokszor olyan anonim módon, hogy az Érintettek az adatkezelés során nem beazonosíthatók (álnevesített adatkezelés). Ez alól kivételt képeznek azok a Sütik, amelyek az Érintettek számítógépén kerülnek elhelyezésre, ezzel javítva a felhasználói élményt (pl. jelszavak kezelése, beállítások mentése, űrlapok kitöltése során alkalmazott adatvesztés megelőzés, stb.), Ezen Sütiket az Érintettek böngészőjük beállításával tudják szabályozni, letiltani. A Sütik kezelésével, törlésével kapcsolatban az alábbi helyeken található bővebb információ:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Mik azok a sütik?

A sütik (angolul: Cookie) olyan betűket és számokat tartalmazó kisméretű fájlok, amelyek segítenek a webszerver és a számítógépek közötti kommunikációban, javítják a felhasználói élményt, gyorsítják a folyamatokat, segíthetnek a weboldal üzemeltetőinek, hogy a látogatóknak releváns tartalmat jelenítsenek meg, de bizonyos mentések, beállítások is Sütiket használnak.

A sütik fajtái

A sütik alkalmazásának időtartamától függően megkülönböztetünk ideiglenes és állandó Sütiket.

Az ideiglenes sütik legfontosabb célja az adatvesztés elkerülése, így csak addig tárolódnak a felhasználók gépén, ameddig ők el nem hagyják a weboldalt. Az ilyen sütik a munkamenet végeztével vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, de bizonyos esetekben már ezt megelőzően (beállítástól függően akár néhány perc) múlva is törlődhetnek.

Az állandó (mentett) sütik napokig, hetekig, hónapokig vagy akár egy évig is a felhasználó gépére települ, azonban a felhasználó ezeket a Sütikeg már ezt megelőzően is törölheti számítógépéről.

A sütik származhatnak ún. harmadik féltől is, ez esetben a (jellemzően külső) sütiket olyan szolgáltató helyezi el a felhasználók számítógépének böngészőjében, akinek ehhez kapcsolódó szolgáltatását a weboldalak üzemeltetője igénybe veszi (ilyen harmadik fél lehet pl. a Google vagy a Facebook)

Sütik fajtái működésük szempontjából

Működésük szempontjából az alábbi sütiket különböztethetjük meg:

Munkamenet sütik: a weboldal működéséhez szükséges sütik, melyek nélkül a weboldal lehet hogy nem, vagy csak hibásan működik. Az Érintettek a weboldal használatával elfogadják ezen sütik alkalmazását.

A weboldal munkamenet sütijeinek időtartama az oldal vagy a böngésző bezárása.

Funkcionális sütik: ezek a sütik segítenek a felhasználóknak az oldal használatában. Pl. milyen eszközzel nyitották meg a weboldalt, vagy segít az oldal nyelvének vagy a szöveg méretének helyes megválasztásában, de ide sorolhatjuk az automatikus bejelentkezéshez szükséges adatok elmentését is.

A weboldal funkcionális sütijeinek kezelése a felhasználó által használt böngésző beállításánál végezhető el.

Analitikai sütik: ezek segítenek a weboldalnak elemezni a felhasználók által végzett műveleteket, hogy az elemzések segítségével javítani tudják működésüket. Ezek a sütik az adatokat anonim módon rögzítik, így nem biztosítják a felhasználók beazonosíthatóságát.

A weboldal által használt analitikai sütik:

Google Analytics

Saját statisztikai elemzés

Célzott vagy marketing sütik: ezek a sütik segítenek a weboldalnak, hogy releváns információkat, ajánlatokat mutasson a felhasználóknak, látogatóknak, elkerülve az érdektelen információk és ajánlatok megjelenítését.

A weboldal által használt marketing sütik:

Facebook pixel

Google Analytics Süti

Google Ads Süti

Remarketing Sütik

A Google által használt sütikről részletes tájékoztató itt található:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ ADATFELDOLGOZÓK

Adatkezelő a weboldal működtetéséhez, valamint a megrendelések teljesítéséhez olyan alvállalkozók szolgáltatásait veszi igénybe, akik az Adatkezelő megbízása alapján mint Adatfeldolgozók az Adatkezelő által nyilvántartott személyes adatokat – kizárólag alvállalkozói szerződésük teljesítéséhez szükséges mértékben és mennyiségben – kezelnek.

Weboldal üzemeltetéséhez szükséges technikai háttér, tárhely

Adatfeldolgozó neve: Webonic Kft

Adatkezelő e-mail címe: support@webonic.hu

Adatkezelő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.

Adatkezelő telefonszáma: +36 22 787674

Rendelések teljesítéséhez igénybe vett csomagküldés

Adatfeldolgozó neve: Express One Hungary Kft.

Adatkezelő e-mail címe: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Adatkezelő székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 12

Adatkezelő telefonszáma: +36 1 8 777 400

Adatfeldolgozó neve: DPD HUNGÁRIA KFT.

Adatkezelő e-mail címe: dpd@dpd.hu

Adatkezelő székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet

Adatkezelő telefonszáma: +36 1 501 6200

Bankkártyás fizetés

Adatfeldolgozó neve: PayPal

Adatkezelő e-mail címe: dpo@paypal.com

Adatkezelő székhelye: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Számlázás

Adatfeldolgozó neve: E-szoftver Kft.

Adatkezelő e-mail címe: info@e-szoftver.hu,  laszlo@e-szoftver.hu

Adatkezelő székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 178.

Könyvelés

Adatfeldolgozó neve: Chief Accountant Kft.

Adatkezelő e-mail címe: bencsik.balazs@chiefaccountant.hu

Adatkezelő székhelye: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 18-22. B. lház. fszt. 17.

Adatkezelő telefonszáma: +36-20-9670-070

Hírlevél

Adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp

Adatkezelő e-mail címe: personaldatarequests@mailchimp.com

Adatkezelő székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Lead gyűjtés

Adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp

Adatkezelő e-mail címe: personaldatarequests@mailchimp.com

Adatkezelő székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

A FELHASZNÁLÓK, MINT ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban az Érintetteket megillető jogok az alábbiak:

Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult megismerni adatainak kezelésével kapcsolatos információkat, hogy Adatkezelő kezeli-e bármilyen személyes adatát, melyek ezek, és milyen célból, milyen időtartamig, milyen jogalap alapján teszi ezt.

Érintett ezen kérését jelezheti telefonon, e-mail-ben, vagy postai levélben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az Érintett személyes adatait az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése címén tárolja, úgy Érintett kérheti a tárolt személyes adatok elküldését saját magának, vagy egy általa megjelölt másik adatkezelőnek. Ez esetben Adatkezelő köteles a kért adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban teljesíteni.

Érintett ezen szándékát – személyét hitelt történő azonosítását követően – jelezheti telefonon, e-mail-ben, vagy postai levélben.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy adatait – amennyiben azok pontatlanok, vagy azokban változás történt, azok módosultak – az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse. Érintett ezen szándékát – személyét hitelt történő azonosítását követően – jelezheti telefonon, e-mail-ben, vagy postai levélben.

Az elfeledtetéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak végleges és visszavonhatatlan törlését kérni, amennyiben az nem ütközik más jogszabállyal, vagy Adatkezelő jogos érdekével. Ilyen jogszabály lehet pl. a Számviteli törvény által meghatározott bizonylat megőrzési idő, vagy érvényben lévő szerződés folyamatban lévő teljesítése.

Érintett ezen szándékát – személyét hitelt történő azonosítását követően – jelezheti telefonon, e-mail-ben, vagy postai levélben.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy adatainak kezeléséhez korábban adott hozzájárulását visszavonja. Adatkezelő köteles az Érintett kezelt adatait törölni, kivétel, ha ez a hatályos jogszabályokkal, vagy az Adatkezelő jogos, törvényben biztosított érdekével ellentétes. Érintett tudomásul veszi, hogy ha hozzájárulását a rendelés teljesítését megelőzően vonja vissza, úgy ezzel felmenti Adatkezelőt szerződéses kötelezettségének teljesítése alól.

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek által megadott személyes adatok kezelése során megtette a megfelelő biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok illetéktelen kezekbe kerüljön. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy amennyiben Adatvédelmi incidens történik, úgy – amennyiben az incidens kockázata alapján a hatályos jogszabályok előírják – az Adatkezelő haladéktalanul (de legkésőbb a törvény által előírt határidőn belül) értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságát valamint az Érintetteket az Adatvédelmi incidensről.

PANASZKEZELÉS

Amennyiben Érintett panasszal kíván élni Adatkezelő adatkezelésének ügyében, úgy jogorvoslati kérelmet nyújthat be az Adatkezelő felé az alábbi címen:

2225 Üllő, Pelle István utca 1.

Adatkezelő köteles haladéktalanul, de maximum 30 napos határidővel válaszolni a benyújtott panaszra a benyújtással azonos formátumban (e-mail, telefon vagy postani levél).

Amennyiben Érintett nem ért egyet vagy nem fogadja el az Adatkezelő válaszát, úgy panaszát az alábbi helyen jelezheti:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Weboldal: http://naih.hu

INFORMÁCIÓS TULAJDONJOGOK

A Szépségvilág.eu weboldalon található összes információ és bejegyzés a Szépségvilág.eu webáruházat üzemeltető (LEVY-NET Kft.) tulajdonát képezi, szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok az Üzemeltetőt illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.  Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére. Ebből kifolyólag tilos az oldalon található információk és termékek engedély nélkül továbbadása, árusítása, megváltoztatása és ismételt megjelenítése!

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok elvárásai alapján végzi:

Európai Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete

  1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  2. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
  3. évi C. törvény a számvitelről
  4. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

  1. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
  2. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
  3. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  4. évi XCII. törvény az adózás rendjéről